En grunnleggende forutsetning for et effektivt kraftmarked er at alle som ønsker det får tilgang til kraftmarkedet til ikke-diskriminerende og objektive tariffer og vilkår.

Nettselskapene har etter gjeldende regelverk en plikt til å tilby alle som ønsker det tilgang til nettet. Denne plikten til å sørge for tilgang til nettet må sees i sammenheng med de overordnede prinsipp og regler for utforming av tariffer. Med tariffer er det i denne sammenheng ment alle priser og annen økonomisk godtgjørelse for tilknytting til og bruk av nettanlegg.

Alle nettselskap er gjennom energiloven pålagt å levere kraft til kunder som ikke har avtale med en kraftleverandør. Når kunder uten kraftleveringskontrakt blir tilkoblet nettet vil disse bli lagt på en ventetariff og bli fakturert for kraft av nettselskapet.

Prisen baseres på markedskraft der den ukentlige Elspot-områdeprisen danner grunnlaget for prisberegningen. Elspot-områdepris er markedspris for kraft på kraftbørsen Nordpool i det geografiske området hvor kraften tas ut.

Pris de første 6 uker: S + 6,25 øre/kWh
Pris videre framover: S + 25 øre/kWh
S er midlere ukentlig Elspot-områdepris.

Vi gjør oppmerksom på at dette kan være en dyr tariff, og vi anbefaler at nye kunder snarest oppretter kraftavtale med en av de tilgjengelige kraftleverandørene.

Tilgjengelige strømleverandører

Konkurransetilsynets oversikt over kraftleverandører og priser finner du her.

Hva innebærer tilknytningsplikten?

Alle som eier nettanlegg skal ha omsetningskonsesjon. For alle disse omsetningskonsesjonærene gjelder en generell plikt etter § 4-4 d) i energilovsforskriften til å sørge for markedsadgang etter ikke-diskriminerende og objektive tariffer og vilkår. Plikten til å sørge for markedsadgang gjelder til eksisterende nett dersom det er driftsmessig forsvarlig.

Meny