Nett og nettleie

Bil Tinn Energi i skog.

Leverandørbytte

Ved leverandørbytte av kraft vil du fortsatt få regning på nettleien fra din lokale netteier, men du står fritt til å velge den kraftleverandøren du ønsker.

Leveringskvalitet

Stannum gjør sitt beste for at du som kunde skal få strøm med bra kvalitet. Vi har derfor mange rutiner for å oppfylle leveringsbetingelsene våre.

Standard avtaler

Standardavtale for nettleie for private og for bedrifter m.v. kan lastes ned her.

Anleggsbidrag

Stannum kan fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye eller eksisterende nettilknytninger.

Tilknytning til nett

Nettselskapene har etter gjeldende regelverk en plikt til å tilby alle som ønsker det tilgang til nettet.

Plusskundeordningen

En plusskunde produserer til tider mer strøm enn kunden klarer å forbruke. Vi ønsker å bidra til god utvikling innen dette området.

Priser nettleie

Disse prisene gjelder bruk av strømnettet. Husk at kraftprisene fra din kraftleverandør kommer i tillegg.

Kompensasjon for strømavbrudd

Nettkunder kan kreve å få utbetalt kompensasjon fra Stannum ved svært langvarige strømbrudd, det vil si avbrudd som varer over 12 timer.

Det norske overføringsnettet: Sentral-, regional- og fordelingsnettene

Alle som bruker elektrisitet er knyttet til det norske overføringsnettet.

Dette nettet består av linjer og komponenter på flere nivåer:

Nettleien i Stannum – hvilke ulike elementer består den av?

Nettleien bestemmes av myndighetene. Ulike vedlikeholdsbehov og terrengutfordringer gjør at nettleia varierer mellom fylkene og landsdelene. Stannum har et stort og vidstrakt nettområde og e-verket er opptatt av å holde nettleia, til enhver tid, så lav og konkurransedyktig som mulig, til det beste for våre kunder.

Fastledd og energiledd

Nettleie er det du betaler for å få strømmen overført til deg, og består av et fast beløp (fastledd) og et beløp som varierer i takt med strømforbruket ditt (energiledd). Nettleien går til å bygge ut og vedlikeholde nettet på en effektiv og sikker måte.

Styrt av myndighetene

Det er myndighetene, gjennom Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), som setter rammene for hvor mye nettselskapene kan ta i nettleie. Nettleien i Norge varierer fra landsdel til landsdel, avhengig av befolkning og geografi. Det koster nesten det samme å drive strømnettet uansett om det går mye eller lite strøm gjennom ledningene. I praksis betyr det normalt at nettleien per kunde er lavest i tett befolkede områder og høyere i strøk med spredt bebyggelse. De viktigste årsakene til høy nettleie er stor avstand mellom abonnentene og vanskelige geografiske forhold som påfører nettselskapene høye kostnader til investeringer og vedlikehold av nettet.

Alle som er tilknyttet Stannum AS sitt nett må betale nettleie, uavhengig av hvilken kraftleverandør (strømleverandør) du har. Stannum er opptatt av å ha så lav og konkurransedyktig nettleie som mulig til enhver tid.

Vanlige spørsmål om nettleie

Under finner du de vanligste spørsmålene vi får om nettleie. Finner du ikke svar på dine spørsmål kan du gå inn på NVE sine sider her.

Meny